سال86

سال86


سال86

پرورش اسب اصيل عرب

نمونه اي از توانمندي هاي بالقوه شهر اشكذر

در حال حاضر بيش از 1600 راس اسب اصيل عرب در كشور پهناور ايران موجود مي باشد كه سهم استان يزد از اين تعداد به رغم كويري بودن منطقه 500 راس مي باشد و شهر اشكذر نيز با داشتن مردماني سخت كوش و مؤمن و با توجه به سفارشات مؤكد دين اسلام ميزبان بيش از 400 راس اسب اصيل عرب مي باشد . در همين راستا استان يزد طي 10 سال گذشته توانسته رتبه اول دارندگان اين سرمايه ملي را از استان خوزستان كه موطن اصلي اسب اصيل عرب بوده را به لحاظ كمي و كيفي به نفع خود تغيير دهد .

شهر اشكذر به عنوان ميزبان هفت دوره برگزاري جشنواره زيبائي اسب اصيل كشور و در حوزه توسعه فرهنگي ايران شناسي و جذب توريست ميزبان سفراي كشورهاي آلمان ، انگلستان ، اسپانيا و ساير علاقمندان از استان هاي مختلف بوده است كه انتظار مي رود با توجه ويژه مسئولين و حمايت نهادهاي مختلف دولتي و مردمي ، اين شهر به عنوان يكي از مكان هاي با استعداد در پرورش اسب اصيل عرب به دنيا معرفي شود . شهرداري اشكذر در نظر دارد در اين زمينه با ايجاد مجموعه فرهنگي ورزشي و پيست بين المللي سوار كاري زمينه را براي توسعه هر چه بيشتر اين امر فراهم نمايد .