زارع پوراشکذری رئیس شورای اسلامی استان یزدشد

زارع پوراشکذری رئیس شورای اسلامی استان یزدشد


باحضوراعضای شورای استان یزد

درجلسه ای که صبح رو ز یازدهم آذرماه در دفتر معاونت محترم استانداری یزد باحضورسرپرست معاونت امورعمرانی استانداری یزد واعضا شوراهای استان یزدبرگزارشد.  اعضا پس از بحث وتبادل نظر درخصوص انتخاب اعضا برای کرسی های رئیس ، سخنگو، نماینده استان درشورای عالی شوراهای کشور ومنشی کاندیدا شدندکه دراین دوره پس از رای گیری افرادبه شرح ذیل انتخاب شدند.

اقای زارع پوراشکذری ازشهرستان اشکذربه عنوان رئیس شورا

اقای امیرزاده از بافق به عنوان نائب رئیس

اقای مروی نام ازمهریزبه عنوان سخنگو

اقای میرابوالقاسمی از بهابادواقای ربانی ازابرکوه به عنوان نماینده استان یزد در شورای عالی استان ها واقای حیدری از شهرستان خاتم به عنوان منشی انتخاب شدند