رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت

رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت انجام شد.