رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت

رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت


رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ رنگ آمیزی سنگ های جدول بلوار نبوت انجام شد.