رنگ آمیزی سنگ جداول رفوژ میانی بلوار 45 متری صاحب الزمان مجومرد

رنگ آمیزی سنگ جداول رفوژ میانی بلوار 45 متری صاحب الزمان مجومرد


رنگ آمیزی سنگ جداول رفوژ میانی بلوار 45 متری صاحب الزمان مجومرد

رنگ آمیزی سنگ جداول رفوژ میانی بلوار 45 متری صاحب الزمان مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، رنگ آمیزی سنگ جداول رفوژ میانی بلوار 45 متری صاحب الزمان مجومرد به طول 1800 متر حد فاصل خیابان گلستان تا میدان صاحب الزمان و با همکاری واحد عمران و شهرسازی شهرداری اشکذر انجام شد.