دیدار صمیمانه کودکان تحت پوشش بهزیستی با شهردارورئیس شورای اسلامی شهراشکذر

دیدار صمیمانه کودکان تحت پوشش بهزیستی با شهردارورئیس شورای اسلامی شهراشکذر


شهرداراشکذر درجمع کودکان تحت حمایت بهزیستی

در این دیدار که درفضای صمیمی که در محل مدرسه پانزده خرداد حکیم آباد برگزار شد جمعی از کودکان خواسته ها و آرزوهای خود را با زبان کودکانه با شهرداراشکذر در میان گذاشتند

در پایان این دیدار اقای جعفری نسب مسئول نگهداری این کودکان از کمبود وسایل بازی و ورزشی مسائلی راعنوان کردندوتقاضای کمک از سوی شهردار داشتند