در شهرداری اشکذر به تصویب رسید

در شهرداری اشکذر به تصویب رسید


در شهرداری اشکذر به تصویب رسید

محمدجواد کاظمی"رئیس روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذر باتوجه به دیوار نویسی های سطح شهر که باعث خرابی جلوه شهر گردیده است اشاره واز کسانی که بدون مجوز نسبت به رنگ آمیزی و تبلیغات دردیوارهای حاشیه خیابان ها نموده اند برخورد قانونی بعمل می آید. وی افزود در حدود چهار هزار متر مربع از خیابان های سطح شهر شناسایی و به طور یکسان با نقش تذهیب رنگ آمیزی و برخی نقاط نیز شعارهای مذهبی و ملی  ترسیم می شود. وی درادامه  از نصب تعداد پنج عدد تابلو بیلبورد در سطح شهر اشاره و عنوان کرد امیدواریم تا پایان سال جاری نیز این مهم تحقق یابد.