در سال 89

در سال 89


در سال 89
فعاليتهاي عمراني
1-احداث ميدان ورودي اشكذرو روفوژ مياني حدفاصل اشكذر تا سه راهي طبس
2-احداث ادامه بلوار دانشگاه فاز سوم
3-احداث خيابان سعدي
4-احداث بلوار مهر(مسجد جامع)
5-احداث كمربندي شهر اشكذر
6-احداث پارك بزرگ شهر
7-احداث پياده روهاي سطح شهر
8-آسفالت معبر سطح شهر
اولويتهاي فعاليتهاي فضاي سبز وخدمات شهري
روشنايي بلوار دانشگاه
روشنايي بلوار شهداء
روشنايي ميادين ورودي شهر اشكذر ورفوژ مياني
جداسازي آب شرب از فضاي سبز