حضور شهردار اشکذر در مراسم تجلیل از پزشکان درمانگاه شبانه روزی اشکذر+تصاویر

حضور شهردار اشکذر در مراسم تجلیل از پزشکان درمانگاه شبانه روزی اشکذر+تصاویر


حضور شهردار اشکذر در مراسم تجلیل از پزشکان درمانگاه شبانه روزی اشکذر+تصاویر

حضور شهردار اشکذر در مراسم تجلیل از پزشکان درمانگاه شبانه روزی اشکذر+تصاویر