جلسه کارشناسان درآمدی شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری اشکذر برگزارشد

جلسه کارشناسان درآمدی شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری اشکذر برگزارشد


گردهمایی کارشناسان درآمدی شهرداری های استان

محمدعلی سلمانی شهرداراشکذر ضمن خیرمقدم وخوش آمدگویی به حاضرین درجلسه دررابطه با پتانسیل شهری اشکذر وسرمایه گذاری ،گزارش عملکرد عمرانی وبخش های مختلف شهرداری ،درآمد وجذب بودجه ،وضعیت مالی شهرداری اشکذر مطالبی را عنوان کردندوافزودند شهراشکذر باتوجه به موقعیت جغرافیایی محل سرمایه گذاری خوبی به شمار می رود وامیدواریم با تدابیری که اندیشیده ایم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شهرمان اشکذر باشیم .ایشان در پایان کارشناسان درآمدی شهرداری ها را یک اهرم وبازو قوی هر شهرداری عنوان کردندوتشریح کردندکارشناسان درآمدی خود باید راهکارهای درآمدی بدهند تا شاهد پویایی شهرداری گردد

درادامه آقای هدایی نماینده وزارت کشوروشهردارجدیدمیبد در خصوص جذب سرمایه ومشارکت های مردمی وکسب درآمد شهری مطالبی را ایراد فرمودندوبر لزوم هماهنگی های لازم شهرداری ها در خصوص ایجادوحدت رویه در تعرفه عوارض شهرداری ها تاکیدکردند . هدایی در پایان از تجارب خود در وزارت کشور وانبوه سازی درآمدی شهرداری ها مطالبی را ایراد کردند

در ادامه آقایان بابایی کارشاسی حسابرسی شهرداری های استان وآقای خسروی نماینده حقوقی استانداری یزدوآقای روشن کارشناس مالی شهرداری ها یزد به بیان مطالب پرداختند وپیشنهادکردندکه آیتم های جدید درآمدی توسط کارشناسان درآمدی شهرداری های استان ونیزبحث وتبادل نظر وارائه راهکارها در این خصوص را خواستار شدند.

درپایان کارشناسان درآمدی به نقطه نظرات ومشکلات خود نظراتی را ایراد فرمودند که  به بحث وتبادل نظر گذاشته شد