تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر برای اجرا از ابتدای سال 1393 اعلام گردید

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اشکذر برای اجرا از ابتدای سال 1393 اعلام گردید


واحددرآمد شهرداری اشکذرخبرداد

وی در ادامه افزود : این پیشنهاد از طرف شهرداری اشکذر به شورای اسلامی شهراشکذر ارائه شده وپس از بحث  وبررسی در نهایت در مورخ 14/11/1392 به تصویب شورای اسلامی شهراشکذر رسید واز ابتدای سال 1393 لازم الاجرا خواهد بود.

مدیر واحد درآمد شهرداری اشکذر در پایان گفت: شهروندان اشکذری می توانند جهت دریافت فایل دفترچه عوارض به سایت شهرداری اشکذر به نشانی  www.ashkezar.ir مراجعه نمایند.