تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) در صورت اجرای پارکینگ بر معبر

تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) در صورت اجرای پارکینگ بر معبر


تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) در صورت اجرای پارکینگ بر معبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر مهدی جعفری پوراشکذری " شهرداراشکذر" از تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) اشکذر خبر داد