بیمه آتش سوزی کلیه واحد های مسکونی اشکذر

بیمه آتش سوزی کلیه واحد های مسکونی اشکذر


بیمه آتش سوزی کلیه واحد های مسکونی اشکذر

بیمه آتش سوزی کلیه واحد های مسکونی اشکذر

بیمه آتش سوزی کلیه واحد های مسکونی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر طبق توافق به عمل آمده بین شهرداری و یکی از شرکت های بیمه تمامی واحد های مسکونی در شهر

اشکذر تا سقف ده میلیون تومان برای جبران خسارت ساختمان و همچنین مبلغ 10 میلیون تومان جهت جبران خسارت اثاثیه منزل بیمه می باشد. در صورت بروز حادثه شهروندان می توانند به شهرداری مراجعه و جهت اخذ مبلغ خسارت بیمه اقدام نمایند. ضمناً شهرداری اشکذر نسبت به عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان نیز اقدام نموده است که طبق این بیمه نامه هر حادثه ای در سطح شهر رخ دهد و شهرداری مسئول آن شناخته شود، شرکت بیمه مسئولیت جبران خسارت وارده را عهده دار می باشد.