بیانیه مردم اشکذر نسبت به انتزاع 70 درصد وسعت شهرستان در تاریخ 25/10/91

بیانیه مردم اشکذر نسبت به انتزاع 70 درصد وسعت شهرستان در تاریخ 25/10/91


در تجمع مردم اشکذر در دفتر امام جمعه اشکذر صورت گرفت

 

1-با انتزاع 70درصد شهرستان والحاق به شهرستان میبد مخالف بوده وبر ارتقاء ندوشن به بخش در شهرستان صدوق تاکیدمی نماییم ودر غیراینصورت به استنادنامه شماره 4/1/28236 مورخ 22/9/78 استانداری یزد می بایست منطقه جهان آبادو روستاهای اطراف به شهرستان برگردد.

2- باتوجه به اینکه بخش اشکذر هنگام ارتقاء به شهرستان ، به صدوق تغیر نام یافته ضمن احترام به سومین شهید محراب حضرت آیت ا.. صدوقی و شیخ صدوق (ره) خواهان برگشت نام شهرستان به اشکذر می باشیم .

در پایان ضمن تشکر از مسئولین محترمی که صادقانه تا کنون در این راستا تلاش نموده اند، هشدار میدهیم که چنا نچه مسئولین به هردلیلی وهر توجیهی ویا با نفوذ مسئولین شهرستان های دیگر بخواهند خواسته های معقول مردم را نادیده گرفته وخلاف  آن عمل نمایند وبه هرطریق ممکن نسبت به آن عکس العمل شدید نشان خواهیم داد واز حقوق خود دفاع خواهیم کرد و تبعات ومسئولیت آن به عهده مقامات استان و وزارت کشور خواهد بود

منبع : شورای اسلامی شهر اشکذر