بهسازی پیاده رو خیابان شهید صدوقی (رضوان شهر) +تصاویر

بهسازی پیاده رو خیابان شهید صدوقی (رضوان شهر) +تصاویر