برگزاری اولین جلسه توجیهی تدوین طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذر

برگزاری اولین جلسه توجیهی تدوین طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذر


برگزاری اولین جلسه توجیهی تدوین طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذر

برگزاری اولین جلسه توجیهی تدوین طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی ، در راستای دست یابی به یک برنامه مدون استراتژیک سازمانی با قابلیت اجرا ، اولین جلسه توجیهی تدوین طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذردر دفتر شهردار اشکذر برگزار شد.

 

در این جلسه توجیهی موضوعات مدیریت استراتژیک ، تفکر سیستمی ، خلاقیت با تاکید بر چشم انداز و استراتژی های سازمان مطرح گردید و راههایی که پایش و بهبود استراتژیک سازمانی را میسر می سازد و در کارایی سازمان نقش غیر قابل انکاری را دارد مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت.

 

هدف از برگزاری این دوره توجیهی آشنایی مسوولان  واحدهای شهرداری اشکذر با چگونگی طراحی و ترسیم استراتژی مطلوب در راستای دست یابی به یک برنامه مدون و قابل اجرا در چشم انداز مدیریت شهری بوده است.

 

لازم به ذکر است طرح راهبردی شهرداری و شهر اشکذر توسط شرکت مشاور در حال انجام است که تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.