بازدید معاون اداره راه و شهرسازی استان از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر

بازدید معاون اداره راه و شهرسازی استان از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر


بازدید معاون اداره راه و شهرسازی استان از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر

بازدید معاون اداره راه و شهرسازی استان از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر