بازدید سر زده استاندار از شهرستان اشکذر

بازدید سر زده استاندار از شهرستان اشکذر


بازدید سر زده استاندار از شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، همزمان با روز طبیعت، محمود زمانی قمی استاندار به معیت فرماندار و شهردار اشکذر به طور سر زده از چند اثر تاریخی و هم چنین ستاد اسکان شهرستان واقع در پارک اشکی اشکذر بازدید کردند.