بازديد نماينده مردم يزد وصدوق از شهرك صنعتي نيكو اشكذر

بازديد نماينده مردم يزد وصدوق از شهرك صنعتي نيكو اشكذر
تست