آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)


آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی

پیرو آگهی مورخ11/06/94 شهرداری اشکذر در نظر دارد تعدادی قطعه زمین با کاربری های صنعتی ،تجاری، اداری واقع در شهرک صنعتی نیکو اشکذر را از طریق مزایده به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی تحت شرایطی واگذار نماید . از متقاضیان تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 23/02/95 به دبیرخانه شهرداری اشکذر مراجعه نمایند.

آدرس: شهرستان اشکذر-خیابان امام خمینی (ره) تلفن: 32722223

روابط عمومی شهرداری اشکذر