آگهی مزایده شهرک صنعتی اشکذر

آگهی مزایده شهرک صنعتی اشکذر