آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری اشکذر در نظر دارد تعدادی زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر جهت ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در زون های مختلف  به متقاضیان واجد شرایط  به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/12/23