آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی


آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری اشکذر در نظر دارد تعدادی زمین در شهرک صنعتی نیکو اشکذر جهت ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی در زون های مختلف  به متقاضیان واجد شرایط  به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/12/23