آگهي مناقصه

آگهي مناقصه


آگهي مناقصه

برگزار كننده:شهرداري اشكذر

شماره:نوبت اول

خلاصه:عمليات تسطيح وزيرسازي فاز 2 شهرك صنعتي نيكو اشكذر

شهرداري اشكذر در نظر دارد عمليات اجرايي تسطيح وزيرسازي فاز دو شهرك صنعتي نيكو اشكذر را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 28/4/89 جهت دريافت اسناد و مدارك به اين شهرداري مراجعه نمايند.