افتتاح شبکه اشکذر درآینده نزدیک

افتتاح شبکه اشکذر درآینده نزدیک


کاری از روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهراشکذر


"محمدجوا د کاظمی اشکذری" مدیرروابط عمومی شهرداری اشکذربا اعلام این خبر اظهار داشت: شبکه اشکذربه نوعی پیام تصویری است که می تواند اطلاعات مورد نیاز مردم درباره موضوعات مختلف فرهنگی ،اجتماعی و حقوق شهروندی را درمعرض دید همشهریان قرار دهد.

وی با بیان اینکه این بنرها در جهت آگاهی هرچه بیشتر مردم در فواصل مختلف نصب خواهد شد افزود: اطلاع رسانی و آگاه ساختن مردم از حقوق خود به عنوان یک نیاز عمومی یکی از اهداف راه اندازی  شبکه اشکذر است.

وی با بیان اینکه این  شبکه با رویکردی نوبه مقوله فرهنگ شهر نشینی  فعالیت خود را آغاز نموده است افزود: ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی شهری یکی از اهداف راه اندازی این شبکه بوده است.

کاظمی در ادامه عنوان کرد:درآینده با افتتاح خانه شهروند سعی داریم شهروندان محترم شهراشکذر را در زمینه ارتباط هرچه بیشتر تحت کمیته های همچون فرهنگ شهروندی وشهر نشینی ، تفریحی و اجتماعی ،کمیته ارتباطات و تبلیغات است که هر یک در راستای برنامه های تعریف شده فعالیت خود را انجام خواهند داد.

کاظمی در پایان افزودکه در چندروز آینده از لوگو این شبکه رونمایی خواهد شد./