آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)

آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)


آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)

آغاز عملیات ساماندهی میدان مادر(ورودی شهرک زرین شهر)