آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر

آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر


آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر

آغاز عملیات اصلاح نقطه حادثه خیز میدان نماز اشکذر