آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)

آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)


آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)

آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)