آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر


آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهدی جعفری پور از آسفالت بلوارعمار پنج شهرک عمار خبر داد و گفت: پس از اینکه عملیات زیرسازی، مخلوط ریزی و جدول گذاری  بلوار عمار پنج به اتمام رسید عملیات آسفالت این بلوار با حجم آسفاالت 150 تن و در سطحی به مساحت 1500 متر مربع به مرحله اجرا در آمد.