آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

آسفالت بلوار عمار پنج شهرک عمار اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهدی جعفری پور از آسفالت بلوارعمار پنج شهرک عمار خبر داد و گفت: پس از اینکه عملیات زیرسازی، مخلوط ریزی و جدول گذاری  بلوار عمار پنج به اتمام رسید عملیات آسفالت این بلوار با حجم آسفاالت 150 تن و در سطحی به مساحت 1500 متر مربع به مرحله اجرا در آمد.