آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی

آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی


آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی اشکذر در حال انجام است