از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 120میلیون ریال عوارض نوسازی توسط همشهریان پرداخت گردیده است

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 120میلیون ریال عوارض نوسازی توسط همشهریان پرداخت گردیده است


واحد درآمد شهرداری اشکذر:

 

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری اشکذراحمدهاتفی اردکانی مسئول واحد درآمد شهرداری اشکذر عنوان کرد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 120میلیون ریال عوارض نوسازی پرداخت ودر سامانه ممیزی این شهرداری به ثبت رسیده است

هاتفی درادامه تشریح کرد تا کنون بیش از پنج هزار فیش عوارض نوسازی بین شهروندان اشکذر ومناطق فیروزاباد ورضوانشهر توزیع گردیده است که از این قبض ها مبلغ 121/500/000 ریال وصول گردیده است وی در پایان اشاره کرد که برای شهروندانی که در موعد مقرر نسبت به پردات قبوض خود اقدام نموده اند تخفیف 10 اعمال شده است