اجرایی شدن شبکه گاز شهرک صنعتی اشکذر

اجرایی شدن شبکه گاز شهرک صنعتی اشکذر


اجرایی شدن شبکه گاز شهرک صنعتی اشکذر

محمد جواد کاظمی اشکذری " سرپرست شهرک صنعتی اشکذر گفت : عملیا ت اجرایی شبکه گازرسانی شهرک صنعتی اشکذر در دست اقدام می باشد .لذا واحدهای مستقر در این شهرک که تمایل به اخذ انشعاب گاز را دارند بامشخص نمودن مقدار مصرف خود طی درخواستی حد اکثر تا تاریخ 16/10/1389 به شهرداری اشکذر مراجعه نمایند. کاظمی افزود براورد هزینه  شبکه داخلی توسط شرکت گاز مشخص گردیده است که امیدواریم با همکاری کلیه واحدهای مستقر در این شهرک عملیات شبکه گذاری نیز هرچه زودتر انجام شود .وی درپایان اشاره کرد که خط لوله گاز حداکثر تا تاریخ 15/10/89 گاز دار خواهد شد./