آتش سوزي

آتش سوزي


آتش سوزي

آتش سوزي در يك واحد مسكوني قديمي كه بصورت غيرقانوني به تعدادي اتباع افغانه اجاره داده شده بود جان دو نفر از آنها را گرفت. علت آتش سوزي بر اساس شواهد حادثه نشت كپسول گاز يا پيك نيك و بي احتياطي بوده است. گفتني است فرمانده نيروي انتظامي صدوق در گفتگو با خبر نگار واحد مركزي تاكيد كرد :با افرادي كه به اتباع خارجي با اقامت غير قانوني ،مسكن اجاره دهند برابر با قانون برخورد خواهد شد.