روایت تصویری از جشن گلریزان در پارک بزرگ شهر اشکذر