تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) در صورت اجرای پارکینگ بر معبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر مهدی جعفری پوراشکذری " شهرداراشکذر" از تخفیف 50 درصدی به مالکین مجاور خیابان امام خمینی (ره) اشکذر خبر داد