بازدید معاون اداره راه و شهرسازی استان از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر